INFORMACIÓ:   971 136 193  

                     971 136 901  FAX

IDEARI

   - Presentació - 

La legislació espanyola recononeix el dret a l'educació i la llibertad de l'ensenyament.

L'Ideari o Caràcter Propi no es limita a aspectes morals i religiosos, sinó que es pot estendre amb virtualitat limitant a altres aspectes de contingut organitzatiu i pedagògic.

 

 

 

La família Agustiniana d'Espanya presenta aquest IDEARI que s'inspira en el lema de Sant Agustí  "AMOR I CIÈNCIA".  

Ens declarem col·legis catòlics i oferim un estil Agustinià d'entendre l'educació, perquè, quants ens coneguin i s'interessin en ella, units a nosaltres, la fem realitat viva i operant.

 

 

Als PARES DE FAMÍLIA, d'una manera especial, i amb el màxim respecte als seus deures i responsabilitats, als PROFESSORS, ALUMNES i PERSONAL NO DOCENT, i a tots quants treballen amb nosaltres, brindem aquest nostre estil d'educació, el ​​nostre CARÀCTER PROPI.


    - Principis generales -   

La nostra oferta educativa es desenvolupa a partir dels següents principis: 

 • L'infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria, almenys, en les etapes fonamentals, que afavoreixi la seva cultura general i li permeti desenvolupar en igualtat d'oportunitats les seves aptituds, el seu judici individual i el seu sentit de responsabilitat moral i social, i arribar a ser un membre útil dins la societat.

("Drets del nen", 7. ONU, 1959) 

 

 • Com que els pares han donat la vida als fills, tenen la gravíssima obligació d'educar la prole i, per tant, cal reconèixer-los com els primers i principals educadors dels seus fills ... Cal que gaudeixin d'absoluta llibertat en l'elecció de les escoles.

(Declaració "Gravissimum Educationis", 3;6)
 

 • El dret a la llibertat d'ensenyament implica l'obligació dels estats membres de fer possible l'exercici pràctic d'aquest dret fins i tot en l'aspecte econòmic, i de concedir als CENTRES les subvencions públiques necessàries per a l'exercici de la seva missió i el compliment de les seves obligacions en condicions iguals a les que gaudeixen els corresponents CENTRES PÚBLICS, sense discriminació respecte a les Entitats Titulars, els Pares, dels Alumnes o el personal.

(Resolució LUSTER sobre la llibertat d'ensenyament, 1984).
 

 • La presència de l'Església en el camp escolar es manifesta especialment per l'escola catòlica. La seva nota distintiva és crear un ambient en la comunitat escolar animat per l'esperit evangèlic de llibertat i de caritat, ajudar els adolescents per a que en el desenvolupament de la pròpia persona creixin a un temps segons la nova criatura que han estat fets pel baptisme i ordenar, finalment, tota la cultura humana segons el missatge de la salvació, de manera que quedi il·luminat per la fe el coneixement que els alumnes van adquirint del món, de la vida i de l'home.

(Declaració “Gravissimum Educationis”, 8. Vaticà II).

 

 

 • L'escola és una gran família en la qual el diàleg, la interacció i el comportament es constitueixen en elements connaturals del procés educatiu. La meta no és la informació-coneixement, sinó la formació-saviesa. No la transmissió d'idees com a dades, sinó l'oferta i promoció d'ideals com actituds.

(Sant Agustí) 
 

 

 

    - Identitat d'un Centre Educatiu Agustinià - 

 

L'Ordre agustinià té una llarga història educativa i ha desenvolupat la seva activitat en els més diversos àmbits socials. El seu esperit i estil d'educar segueixen vius i sintonitzen amb la societat actual i amb les demandes de l'home d'avui.

 

 

Les dues dimensions de l'home agustinià, en relació dialèctica, de complementarietat, són:

 

Personal:  EN INQUIETA RECERCA DE LA VERITAT pel camí de la INTERIORITAT per arribar a la TRASCENDENCIA.

Comunitària: Que es concreta progressivamente en FRATERNITAT-AMOR-CARITAT.   

 

Així doncs, el Centre agustinià es caracteritza per:

 

 

 •   Un progressiu aprenentatge que condueix al coneixement sempre creixent de tota la realitat, especialment de l'home i de Déu. 

 

 

 •   Una sincera i noble obertura a tots els homes per construir una societat més fraternal i solidària.
   

 

 

Les dues dimensions de l'home agustinià pressuposen les següents actituds:

 

Capacitat de diàleg i acceptació mútua en un ambient lliure i alliberador de la persona.

 

 

 1. Capacitat de diàleg i acceptació mútua en un ambient lliure i alliberador de la persona.
 2. Voluntat d'adaptació als temps i de sensibilitat als problemes dels altres.

 3. Clima de proximitat i amistat, que afavoreix el respecte a la persona en el seu àmbit concret, oberta sempre al comunitari.
 4. Vida de fe en Crist, amb el qual es viu una singular història d'amistat.
 5. Testimoni de la pròpia vida com a base de tota pedagogia humana i cristiana. 

 

«A l'escola agustiniana s'ensenya per amor als altres i s'aprèn per amor a la veritat» (Sant Agustí).


 

    - Els Nostres Objectius -

 

Com a Centre Educatiu

Aconseguir la formació integral de la persona mitjançant el desenvolupament harmònic de totes les seves potencialitats físiques, psicològiques, socioculturals i transcendents.

 

Desenvolupar les aptituds personals, estimulant la creativitat i la recerca científica.

 

Fomentar un esperit crític davant opcions totalitzadores de la ciència o de la vida.

 

Educar progressivament els alumnes des de la realitat social, cultural i científica, en diàleg amb les formes de vida, costums i tradicions de la societat en què es desenvolupen.

 

Crear hàbits de treball i esperit dinàmic per afrontar les noves situacions i poder participar en la transformació de la societat.

 

Afavorir l'ensenyament personalitzat i alliberador, per a que els nostres alumnes siguin ells mateixos artífexs de la seva educació.

 

Com a Centre Educatiu Catòlic

Oferir una cultura humana oberta al missatge de salvació.

 

Transmetre una educació cristiana que provoqui viure personal i comunitàriament la fe.

 

Formar als nostres alumnes per a que actuïn a la vida, personal i comunitària, segons criteris i actituds evangèliques.

 

Impartir un ensenyament religiós escolar d'acord amb les orientacions de l'Església Catòlica.

 

Acompanyar en la fe i en la vivència progressiva de la vida sacramental en un marc de respecte i llibertat.

 

Anunciar explícitament el Missatge salvador de Jesús sobre el Regne de Déu, procurant que aquest Regne es faci realitat a l'escola.

 

Cultivar l'educació moral dels alumnes en la doble dimensió personal i social.

 

Animar tota l'activitat pastoral del centre des del Departament d'Educació en la fe.

 

Com a Centre Educatiu Agustinià

Educar per a l'estudi, la reflexió i la interioritat per tal de descobrir les veritats i, amb l'ajuda de la gràcia, trobar la Veritat que es revela en Crist.

 

Fer de l'alumne una persona lliure, responsable i conscient dels seus valors i metes, però mai desvinculat dels altres, ja que en la relació amb els altres es realitza el seu ser home.

 

Aconseguir que l'alumne, amb la nostra proximitat, se senti satisfet i feliç en el seu treball, en les relacions amb professors i companys i en totes les activitats de la vida de l'escola.

 

Iniciar l'alumne en la vivència de l'amistat com a procés d'obertura als altres i a la transcendència.

 

Aconseguir un diàleg permanent entre fe i cultura per arribar a l'home que busca Déu en l'experiència personal i en el progrés de la ciència.

«Què és ensenyar sinó donar la ciència. Una cosa sense l'altra és impensable. De fet ningú és ensenyat sense aprendre i ningú aprèn sense ser ensenyat ».
 
    - L'Escola Agustiniana -

Cada grup i cada persona de la nostra comunitat escolar compleix la seva tasca educativa i cristiana, insubstituïble i urgent, si actua amb unitat en allò que és necessari, amb llibertat quan ho demanen els béns comuns i amb amor sempre (Sant Agustí).

 

La nostra acció docent i educativa s'inspira en una proposta coherent de valors i expressa una vivència d'actituds: que els nostres alumnes no només aprenguin a pensar i a fer, sinó també a ser i a compartir.

 

Criteris pedagògics

Orientar els alumnes en el seu treball formatiu d'acord amb els següents principis:

 

1. La situació real de l'alumne i el seu entorn familiar i social com a punt de partida.

 

2. Les possibilitats del seu creixement i maduració.

 

3. L'interès pel treball individual.

 

4. La capacitat intel·lectual que li doni accés al saber i al món del treball. La dimensió social del procés educatiu: treball en grup, cooperació, solidaritat.

 

5. L'oferiment d'uns serveis tècnics adequats per a la seva orientació vocacional i professional.

 

Projectar la nostra educació més enllà de l'activitat acadèmica:

 

1. Formació per al temps lliure, mitjançant activitats culturals, esportives i recreatives.

 

2. Promoció de grups i associacions en els que s'ofereixen respostes a inquietuds religioses, socials i culturals.

 

3. Influència en l'expansió cultural i social de l'entorn.

 

Apropar els alumnes a la tecnologia actual, com un recurs més al servei de la formació personal i de la construcció de la societat.

 

Concretar en el Projecte Educatiu una metodologia didàctica oberta, flexible i actualitzada, que garanteixi els nostres principis pedagògics.

 

Verificar i avaluar el nivell de la qualitat d'ensenyament i l'adequació de la nostra pedagogia a les necessitats dels alumnes.


Comunita Educativa

L'Entitat Titular, els alumnes, els Pares, els professors i el personal no docent constitueixen la comunitat educativa.

Aspirem a que la Comunitat Educativa arribi a constituir-se en autèntica comunitat cristiana, que es caracteritza per una responsabilitat activa en l'opció per un projecte d'home segons l'Evangeli i segons la nostra identitat agustiniana.

 

Desitgem que la Comunitat Educativa participi responsablement en els òrgans col·legiats que s'estableixin.

 

 

Cuidem amb cura les relacions interpersonals entre comunitat religiosa, família, professors, alumnes i personal no docent, com a mitjà bàsic per a l'eficàcia de la nostra tasca educativa.

 

L'Entidad Titular

Estableix la identitat del centre i garanteix els principis que defineixen el tipus d'educació que s'ofereix i els criteris d'actuació que permeten que aquest es realitzi.

 

Promou l'acció educativa global del centre, assumeix la seva responsabilitat última davant la societat i afavoreix un clima de participació escolar que possibiliti la col·laboració i la corresponsabilitat.

 

Vetlla per l'harmonia entre els diferents estaments i òrgans de govern, estimula la coherència i la qualitat de l'educació en un clima de llibertat responsable.

 

Assumeix aquells drets i deures que provenen de les relacions contractuals amb el personal i l'Administració.

 

 

Els Alumnes

 

Són els veritables protagonistes de la pròpia educació i participen, gradual i responsablement, en el desenvolupament i creixement de la Comunitat Educativa.

 

Tenen dret a que l'activitat escolar els ofereixi ocasions de créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat.

 

Es solidaritzen amb els ideals, l'estil i el Projecte Educatiu i intervenen individual, col · lectiva i associativament en la vida escolar segons la seva capacitat, assumint els seus drets i obligacions.

 

 

Els Pares d'Alumnes

 

Són els primers educadors dels seus fills i participen en el Centre activament, facilitant i assegurant l'educació integral dels mateixos.

 

Contribueixen a mantenir i actualitzar el tipus d'educació que han triat, i que l'escola els ofereix.

 

Les Associacions de Pares d'Alumnes dels nostres centres promouen, dins les seves competències, la participació dels pares i orienten els seus esforços en la defensa del tipus d'escola que han triat.

 

 

Els professors

 

Són part fonamental de la comunitat educativa. Es responsabilitzen d'una manera directa de promoure i animar:

 

1. L'acció educativa global del centre en coherència amb el Caràcter Propi.

 

2. La participació a través dels òrgans unipersonals i col·legiats dels quals formin part.

 

Col · laboren coordinadament amb els altres membres de la Comunitat Educativa.

 

 

S'actualitzen mitjançant una formació permanent per aconseguir l'educació integral dels alumnes.

 

Personal no Docent

L'estructura i el funcionament del Centre requereixen la col·laboració d'altres membres que no estan directament relacionats amb l'ensenyament.

 

El personal d administració i serveis contribueix a la bona marxa de la Comunitat Educativa i aporta la seva col·laboració tant a l'Entitat com als altres membres del Centre.

 

Participen en òrgans col·legiats del Centre i són correlativament responsables en l'acció educativa global.

 

 

El nostre model de gestió és un model participatiu

 

Participació activa, coordinada i corresponsable de les diverses persones i grups que constitueixen la comunitat educativa, fonamental per aconseguir la formació de l'alumne.

 

Participació oberta a la iniciativa de tots els educadors amb les seves il·lusions i energies al servei de la tasca educativa global del col·legi.

 

Participació que es regeix per criteris de coherència amb el Caràcter Propi i Projecte Educatiu, representativitat, corresponsabilitat i subsidiarietat.

 

1. Els àmbits i nivells de participació de cada estament de la comunitat educativa es precisen en el Reglament de Règim Interior.

 

2. El Consell Escolar, en els nivells sostinguts amb fons públics, és l'òrgan d'intervenció dels diferents estaments de la Comunitat Educativa en la gestió del centre.

 

Criteris bàsics del nostre model de gestió

 

Competència, disponibilitat, coherència i capacitat de compromís de tots els seus membres.

 

Primacia dels interessos comuns de la Comunitat Educativa.

 

Necessitats formatives de l'alumne i qualitat d'ensenyament com a motius prioritaris, que donen sentit a propostes i decisions.

 

 

Diàleg, comprensió i respecte, com camins d'interrelació.

  

«Procura que la teva recerca sigui tal que puguis estar segur de trobar la veritat i que la teva trobada amb la veritat sigui tal que puguis seguir buscant» (Sant Agustí).

«Senyor, concediu-nos el valor per canviar el que es pugui canviar, la serenitat per acceptar el que no podem canviar, i saviesa per distingir l'un de l'altre» (Sant Agustí).

 

 

Aquest Ideari o Caràcter Propi ha estat elaborat i aprovat per la FAE (Federació Agustiniana Espanyola) al XVI Centenari de la Conversió de Sant Agustí, 1986.

 

 

Febrer 2019
DlDmDcDjDvDsDg
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   
       
Colegio Ramón Llull - Vía Juan Riera, 16 - 07150 - Andratx
GPI Software - Internet & Web solutions